Kik vagyunk?

Bálint Móni­ka
orszá­gos szer­ve­ző, men­tor-tré­ner (közös­ség­szer­ve­ző prog­ram), ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó

Giczey Péter
szak­mai veze­tő, men­tor-tré­ner (közös­ség­szer­ve­ző prog­ram)

Gosz­to­nyi Már­ton
pro­jekt­ma­na­ger

Hor­váth-Ker­tész Balázs
men­tor-tré­ner (közös­ség­szer­ve­ző prog­ram)

Juhász Kata­lin
iro­da­ve­ze­tő

Mészá­ros Zsu­zsa
ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó, közös­ség­fej­lesz­tő

Peták Péter
közös­ség­szer­ve­ző men­tor-tré­ner (közös­ség­szer­ve­ző prog­ram)

Pozs­gai Rebe­ka
kom­mu­ni­ká­ci­ós mun­ka­társ (közös­ség­szer­ve­ző prog­ram)

Purtczl And­rea
pénz­ügyi mun­ka­társ

Sza­ba­dos Péter
for­rás­te­rem­tés (közös­ség­szer­ve­ző prog­ram)

Sza­kács Ben­ce
iro­dai ügy­in­té­ző

Var­ga Máté
elnök