25 04

Kinyílnak az ablakok — a digitális oktatás mindenkié!

A koro­na­ví­rus jár­vány miatt bezár­tak az isko­lák. Több ezer gyer­mek — egy friss kuta­tás sze­rint a tanu­lók 20 szá­za­lé­ka — szá­má­ra ez nem­csak az osz­tály­tár­sak és a peda­gó­gu­sok hiá­nyát jelen­ti, hanem az okta­tás­ból való kiszo­ru­lást is, amely­nek egyé­ni és tár­sa­dal­mi szin­ten is tra­gi­kus követ­kez­mé­nyei lehet­nek. A leg­sze­gé­nyebb gye­re­kek az álma­i­kat, a ter­ve­i­ket, a jövő­jü­ket vesz­tik el ezek­ben a hetek­ben, ami­kor digi­tá­lis esz­kö­zök híján nem tud­nak lépést tar­ta­ni az osz­tály­tár­sa­ik­kal. Pos­tán érke­zett fel­ada­tok­kal, pusz­tán a tan­köny­vek­ből, vissza­jel­zés, inter­ak­ció nél­kül nem tud­ják meg­ta­nul­ni a tan­anya­got.

Nem hagy­hat­juk, hogy gye­re­kek ezrei marad­ja­nak le a tanu­lás­ban az osz­tály­tár­sa­ik­tól azért, mert nin­cse­nek meg­fe­le­lő digi­tá­lis esz­kö­ze­ik, illet­ve inter­net­el­éré­sük.

Az elkö­te­le­zett segí­tők­nek és nagy­vo­na­lú fel­aján­lók­nak hála már sok rászo­ru­ló csa­lád jutott digi­tá­lis esz­kö­zök­höz, több ezer gye­rek szá­má­ra azon­ban még egy­ál­ta­lán nem meg­ol­dott a (digi­tá­lis) tanu­lás, azaz a csa­lád­já­ban egyet­len arra alkal­mas digi­tá­lis esz­köz sem elér­he­tő és/vagy nincs inter­net­el­éré­sük. Ezek­nek a csa­lá­dok­nak segí­tünk egy szak­mai sze­rep­lő­ket, önkén­te­se­ket és ado­má­nyo­zó­kat össze­kap­cso­ló kam­pány kere­té­ben.

A kam­pány során tano­dá­kon és közös­ség­szer­ve­ző­kön keresz­tül jut­tat­juk el a cégek­től ado­mány­ként kapott digi­tá­lis esz­kö­zö­ket a rászo­ru­ló gye­re­kek­nek — első kör­ben 20 tele­pü­lé­sen 300 tanu­ló­nak. Új esz­kö­zök beszer­zé­sé­re, az inter­net­el­érés biz­to­sí­tá­sá­ra, illet­ve a gépek szál­lí­tá­sá­ra az Adjuk össze felü­le­tén gyűj­tünk pénz­ado­má­nyo­kat. A digi­tá­lis esz­kö­zök kiszál­lí­tá­sá­ban és beüze­me­lé­sé­ben önkén­te­sek segí­te­nek.

Hogy tudsz bekap­cso­lód­ni a kam­pány­ba?

Ado­má­nyozz pénzt!

Szám­ta­lan más módon is támo­gat­ha­tod a kam­pányt, ha segí­te­ni sze­ret­nél a (digi­tá­lis) okta­tás­ból kiszo­rult gye­re­ke­ken. Ajánld fel céged lese­lej­te­zett, de jó álla­po­tú gépe­it, szál­lítsd el az esz­kö­zö­ket a gye­re­kek­nek, legyél tele­fo­nos men­tor…

Min­dent a kam­pány­ról: www.ablakapadra.com

Ado­má­nyozz most: https://adjukossze.hu/kampany/ablak-a-padra-legyen-a-digitalis-oktatas-mindenkie-1922

Jelent­kezz szál­lí­tó önkén­tes­nek!

Jelent­kezz men­tor önkén­tes­nek!

Ajánld a lehe­tő­sé­get cégek­nek!

Kér­jük, irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy első kéz­ből érte­sül­hess az Ablak a pad­ra kam­pány friss híre­i­ről. https://www.cka.hu/blog/2020/04/04/iratkozz-fel-a-hirlevelunkre/

A KAMPÁNY SZERVEZŐI:

Lánc­re­ak­ció

Okta­tá­si, szo­ci­á­lis és egy­há­zi terü­le­ten jár­tas közös­ség­szer­ve­zők­ből, tere­pen dol­go­zó szak­ér­tők­ből, illet­ve kom­mu­ni­ká­ci­ós és ado­mány­szer­ve­ző szak­em­be­rek­ből álló pro­jekt­csa­pat vagyunk, amely pár hónap­pal ezelőtt való­di vál­to­zást elő­idé­ző, szak­ma­i­lag meg­ala­po­zott és szé­les töme­get meg­szó­lí­tó tár­sa­dal­mi kam­pá­nyok indí­tá­sá­ra szö­vet­ke­zett a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az Esély Labor Egye­sü­let közös pro­jekt­jé­ben. Hosszú távú cél­ja­in­kat most fél­re­tet­tük, tudá­sun­kat a köz­vet­len segí­tés szol­gá­la­tá­ba állít­juk a koro­na­ví­rus tár­sa­dal­mi hatá­sa­i­nak eny­hí­té­se érde­ké­ben. A Lánc­re­ak­ció pro­jekt a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az Esély Labor Egye­sü­let együtt­mű­kö­dé­sé­ben való­sul meg.

Lát­ha­tat­lan Tano­da – Rosa Parks Ala­pít­vány

A Rosa Parks Ala­pít­vány által működ­te­tett tano­dánk cél­ja, hogy a VIII. kerü­le­ti hát­rá­nyos hely­ze­tű, első­sor­ban roma gye­re­kek álta­lá­nos isko­lai tanul­má­nya­i­kat egy jó minő­sé­gű okta­tást nyúj­tó intéz­mény­ben kezd­hes­sék meg. Önkén­tes men­tor­há­ló­zat­tal, kész­ség­fej­lesz­tő cso­port­fog­lal­ko­zá­sok­kal, szí­nes kul­tu­rá­lis és sza­bad­idős prog­ra­mok­kal támo­gat­juk a részt­ve­vő gye­re­kek isko­lai elő­me­ne­te­lét, vala­mint segít­sé­get és infor­má­ci­ót nyúj­tunk a prog­ram­ban részt­ve­vő gye­re­kek szü­le­i­nek. Ismer­jük a hát­rá­nyos hely­ze­tű csa­lá­dok és a ben­nük élő gye­re­kek lehe­tő­sé­ge­it, és pon­to­san tud­juk, hogy mit jelent ebben a mos­ta­ni hely­zet­ben az, ha egy isko­lás­ko­rú rászo­ru­ló gyer­mek nem jut meg­fe­le­lő digi­tá­lis esz­köz­höz. Ezért csat­la­koz­tunk szak­mai part­ner­ként az Ablak a pad­ra kam­pány­hoz és segít­jük a tano­dák­kal való kap­cso­lat­tar­tást a folya­mat­ban, vala­mint segít­sé­get és infor­má­ci­ót nyúj­tunk a prog­ram­ban részt­ve­vő gye­re­kek szü­le­i­nek. www.rosaparks.hu/lathatatlan-tanoda/

aHang kam­pány­plat­form

Két éve ala­kult csa­pa­tunk szo­ci­á­lis mun­ká­sok­ból, prog­ra­mo­zók­ból, civil szer­ve­ze­te­ket fej­lesz­tő és kom­mu­ni­ká­ci­ós szak­em­be­rek­ből. Petí­ci­ós plat­form­ként szá­mos tár­sa­dal­mi kam­pányt szer­vez­tünk online és off­line egy­aránt. Tovább­ra is sok szer­te­ága­zó ügy­ben kép­vi­se­lünk, támo­ga­tunk cso­por­to­kat érde­ke­ik érvé­nye­sí­té­sé­ben, azon­ban a jár­vány kirob­ba­ná­sa óta a direkt segít­ség­nyúj­tás­ra is kon­cent­rál­nunk kell. Az első idő­szak­ban a Magyar Vörös­ke­reszt­nek gyűj­töt­tünk össze több mint 6 mil­lió forin­tot, a követ­ke­ző hetek­ben pedig a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vánnyal együtt­mű­kö­dés­ben kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő közös­sé­gek­nek fogunk köz­vet­len segít­sé­get nyúj­ta­ni. Digi­tá­lis esz­kö­zök­kel dol­go­zó embe­rek vagyunk és azt sze­ret­nénk, ha ennek a pro­jekt­nek köszön­he­tő­en minél több gye­rek is azzá vál­hat­na. aHang.hu

Továb­bi infor­má­ció: www.ablakapadra.com