Rendszerszint — Országos Közösségszervező Műhely

 

A Rend­szer­szint egy közös­ség­szer­ve­zők­ből álló cso­port, ami a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re, hogy Vele­tek, töb­bi civil­lel együtt egy­re jobb hellyé ala­kít­sa Magyar­or­szá­got az itt élők szá­má­ra.

A cél első­sor­ban a tár­sa­dal­munk immun­rend­sze­ré­nek erő­sí­té­se. Azt sze­ret­nénk, hogy a közös­sé­gek képe­sek legye­nek a szá­muk­ra ked­ve­zőt­len poli­ti­kai, tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi és hatal­mi vál­to­zá­sok, és azok hatá­sa­i­nak kikü­szö­bö­lé­sé­re. Egy olyan erős, és igaz­sá­gos magyar tár­sa­da­lo­mért dol­go­zunk, ami­ben a helyi közös­sé­gek képe­sek a közös cse­lek­vés­re, érté­ke­ik meg­vé­dé­sé­re, érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­re, és arra, hogy maguk hoz­zák meg a róluk szó­ló dön­té­se­ket.

Ezen felül úgy gon­dol­juk, hogy a helyi szin­ten kiala­ku­ló prob­lé­mák gyak­ran csak tüne­tei a min­den­ko­ri tár­sa­dal­munk aktu­á­lis álla­po­tá­nak, külön­ál­ló moza­i­kok egy nagy kép­ben. Sze­rin­tünk az ügyek tar­tós meg­ol­dá­sá­hoz rend­szer­szin­tű orvos­lás szükséges.Ezek érde­ké­ben a Rend­szer­szint igyek­szik erő­sí­te­ni a kohé­zi­ót az alul­ról szer­ve­ző­dő, helyi ügye­i­kért küz­dő civil cso­por­tok, az elé­ge­det­len állam­pol­gá­rok, és az intéz­mé­nye­sült érdek­ér­vé­nye­sí­tő szer­ve­ze­tek között, miköz­ben velük együtt kere­si a választ arra, hogy mi a tüne­tek való­di oka, mi a mód­ja az álla­pot javí­tá­sá­nak.

 

 

Felvonulással demonstrálnak a Kerekedi-öbölben tervezett beruházások ellen

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért szer­ve­zé­sé­ben demonst­rál­nak tovább a Bala­­­ton-part beépí­tés ellen. A STOP! Kere­­­ke­­­di-öböl! néven fel­vo­nu­lást szer­vez­nek civi­lek a Kere­­­ke­­­di-öböl­­­ben ter­ve­zett épít­ke­zé­sek ellen szep­tem­ber 26-ára. Az ese­mény Cso­pa­kon lesz, a fel­vo­nu­lás végén a szer­ve­zők pedig át fog­ják adni a tele­pü­lés…

Legyen a távoktatás sétagalopp!

“Mi azért sétá­lunk, hogy a gye­re­kek­nek séta­ga­lopp legyen a táv­ok­ta­tás! Segíts nekünk, hogy kihoz­has­suk a leg­job­bat a nehéz hely­zet­ből, hogy min­den gye­rek azo­nos esé­lyek­kel vehes­sen részt az okta­tás­ban.” A jár­vány első hul­lá­má­ban az isko­lák bezá­rá­sa egyik pil­la­nat­ról a másik­ra kény­sze­rí­tet­te…

Közösségszervezés — szervezetépítés képzés Online – 2020.05.08 – 15:00–17:00

ONLINE Építs jól műkö­dő szer­ve­ze­tet! Tudj meg töb­bet a szer­ve­zet­épí­tés­ről és az önkén­te­sek bevo­ná­sá­ról! Idő­pont: 2020. május 8. pén­tek 15:00–17:00 Hely­szín: Online — Zoom   A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zést hir­det a civil szer­ve­ze­tek­nek,  közös­ség­szer­ve­zők­nek, akti­vis­ták­nak, infor­má­lis cso­por­tok­nak. Sze­re­tet­tel várunk téged,…